Navigace: SVJ KVĚTEN > Dokumenty > Domovní řád

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD

Bytového družstva Květen, Květnového vítězství 775-776

 

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

1.V návaznosti na příslušné zákony a Stanovy bytového družstva obsahuje Domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí (dále jen „nebytové prostory“) družstevních domů a zde umístěných zařízení.

2.Domovní řád zavazuje všechny uživatele družstevních bytů a nebytových prostor v družstevních domech a tvoří spolu s obecně formulovanými nájemními podmínkami základní vnitrodružstevní dokument blíže upravující výkon uživatelských práv členů a nečlenů (nájemců) bytového družstva (dále jen „uživatelů“).

3.Uživatelé bytů a nebytových prostor spolupracují v družstevních záležitostech s představenstvem bytového družstva v souladu s podmínkami uvedenými ve Stanovách bytového družstva a v tomto Domovním řádu.

 

ČÁST II.

Čl. 1

Výkon uživatelských práv

1.Základní práva a povinnosti organizace spravující družstevní domy (dále jen „družstvo“) a povinnosti občanů při užívání bytů a nebytových prostor upravuje v obecné rovině občanský zákoník.

2.Družstvo je povinno vydat uživateli při předání bytu nebo nebytového prostoru opis Protokolu o převzetí bytu nebo nebytového prostoru (evidenční list), podepsaný představenstvem družstva a uživatelem, který s družstvem dohodu uzavřel. V zápisu musí být zejména uvedené rozhodnutí o převzetí bytu nebo nebytového prostoru, předmět a rozsah práva užívat byt nebo nebytový prostor včetně jeho příslušenství.

3.Výše úhrady za užívání bytu (u členů bytového družstva – platby do fondu oprav, u nečlenů bytového družstva – nájemné) a za služby s užíváním spojené je dána rozhodnutím schváleným členskou schůzi bytového družstva.

4.Výše úhrady za užívání nebytových prostor a za služby s užíváním spojené je dána rozhodnutím schváleným členskou schůzi bytového družstva příp. jen představenstvem družstva.

5.Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen užívat byt, nebytový prostor, společné prostory a zařízení družstevních domů řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb spojených s bydlením a zachovávat všechny předpisy o užívání bytového a nebytového fondu družstva (Stanovy, DŘ a nájemní smlouvy). Je povinen zachovat zásady občanského soužití a ustanovení tohoto Domovního řádu a vytvářet tak společně s družstvem podmínky, zaručující ostatním uživatelům družstevních domů nerušené užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor a zařízení.

6.Uživatel bytu a nebytových prostor nesmí provádět stavební úpravy bytu nebo nebytového prostoru včetně i jiných podstatných změn těchto prostorů bez předchozího písemného souhlasu družstva a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlas státního orgánu nebo jiné organizace, musí si jej u příslušného orgánu vyžádat a před vlastním započetím stavebních úprav předložit družstvu.

7.Družstvo může ve spolupráci s příslušným stavebním odborem městské části Praha 11 žádat, aby bytové a nebytové prostory upravené uživatelem bez souhlasu družstva a příslušného státního orgánu, byly uživatelem uvedeny do původního stavu.

8.Uživatel bytu a nebytových prostor odpovídá za škodu, která vznikne neodborným provedením úprav a změn. V případě, že uživatel bytu nebo nebytového prostoru neodstraní ani na základě písemného upozornění družstva a ve stanoveném termínu škody, které svoji činností způsobil, má družstvo právo tyto opravy provést na náklady toho kdo škodu zavinil.

9.Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy nebo jiné opravy v bytě nebo nebytovém prostoru jenom po dohodě s jejich uživateli. Uživatel bytu nebo nebytového prostoru však musí provedení oprav nařízených kompetentním orgánem v obecném zájmu strpět a provedení nutných úprav nebo oprav vyplývajících z udržovacích povinností družstvu umožnit.

10.Uživatel bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit družstvu nebo družstvem pověřeným zástupcům, po předchozím oznámení, vstup do bytu nebo nebytového prostoru ke kontrole technického stavu bytu nebo nebytového prostoru, k provedení odečtů zabudovaných měřidel a dodržování nájemních podmínek.

11.Družstvo je povinno zajistit příjem všech v místě terestricky šířených televizních kanálů pro všechny byty.

12.Zřizovat individuální venkovní antény lze jen po předchozím projednání a souhlasem družstva a za stanovených podmínek. Při instalaci musí být respektovány obecně závazné předpisy a normy. Antény, které byly namontovány bez souhlasu družstva, nebo nebyly při jejich montáži dodrženy podmínky dohodnuté s družstvem, musí být odstraněny na náklad toho, kdo je bez souhlasu družstva nebo v rozporu s dohodnutými podmínkami instaloval.

13.Pronajatý byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jen s písemným souhlasem pronajímatele

Čl. 2

Udržovací a administrativní povinnosti družstva

1.Družstvo je povinno provádět na své náklady řádnou údržbu a potřebné opravy bytového a nebytového fondu družstva tak, jak je stanoveno ve Stanovách družstva.

2.Družstvo není povinno provádět údržbu a opravy, jejichž potřeba vznikla z příčin, za něž odpovídá uživatel bytu nebo nebytového prostoru. Družstvo může po písemné dohodě s uživatelem, nebo na základě právoplatného rozhodnutí místně příslušného státního orgánu, provést tuto údržbu nebo opravu na náklady těchto uživatelů.

3.Družstvo vede technickou dokumentaci družstevních domů a jejich částí tj. bytů a nebytových prostor.

4.Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou družstevních domů, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od uživatelů bytů a nebytových prostorů za užívání služeb spojených s bydlením a využíváním nebytových prostorů a úhradu těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domů.

Čl. 3

Udržovací povinnosti uživatele bytu a nebytového prostoru

1.Veškeré opravy v bytě nebo v nebytovém prostoru související s jeho užíváním a náklady s tím spojené hradí uživatel, mimo oprav svislých rozvodů a výměn vodoinstalačních (k vodoměru – uzavíracímu ventilu), kanalizačních (svislý odpad), plynových (k plynoměru – uzavíracímu kohoutu), elektroinstalací (až k bytovým jističům) a topných rozvodů (včetně topných těles s ventily bez termoregulačních hlavic).

2.Uživatel bytu nebo nebytového prostoru je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, která způsobil které s ním bydlí.

3.Nepostará-li se uživatel bytu nebo nebytového prostoru o obvyklou údržbu nebo včasné provedení oprav, nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má družstvo právo tak učinit po písemné dohodě s uživatelem nebo předchozím písemném upozornění a právoplatném rozhodnutí místně příslušného státního orgánu na jeho náklady samo.

4.Uživatel bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět jakékoliv změny v elektroinstalaci, vodoinstalaci, topenářských a plynových rozvodech oproti původní projektové dokumentaci (včetně suterénních prostorů technického podlaží a ostatních nebytových prostor družstevních domů).

Čl. 4

Úhrada za užívání a služby

1.Družstvo je povinno písemně oznámit novému uživateli bytu nebo nebytového prostoru výši úhrady za užívání bytu nebo nebytového prostoru a za služby s užíváním těchto prostorů spojené.

2.Družstvo je povinno oznamovat všem uživatelům bytů a nebytových prostorů změny úhrady za užívání bytů nebo nebytových prostorů do 30 dnů.

3.Družstvo je povinno oznamovat za dané účtovací období výše doplatků nebo přeplatků vyúčtovaných nákladů a platů za služby s užíváním těchto prostorů spojené do 30 dnů po obdržení vyúčtování od dodavatelů těchto služeb, nejpozději do 15.9.

4.Uživatel bytu nebo nebytového prostoru je povinen oznámit do jednoho měsíce družstvu skutečnosti rozhodné pro stanovení úhrady za užívání bytu nebo nebytového prostoru a služby s užíváním bytu nebo nebytovým prostorem spojené. Zejména je povinen nahlásit změnu v počtu osob bydlících s uživatelem, a to bez zbytečného odkladu písemně.

Čl. 5

Zánik práva uživatele užívat byt nebo nebytový prostor

1.Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne písemnou dohodou mezi družstvem a uživatelem, nebo písemným oznámením uživatele, že nechce byt nebo nebytový prostor užívat. V písemném oznámení musí být uvedena lhůta, kdy má užívání skončit a to nejméně jeden měsíc tak, aby skončilo koncem kalendářního měsíce. Není-li lhůta uvedena, skončí užívání koncem měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení družstvu doručeno.

2.Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne též z rozhodnutí soudu v případě podání žaloby (př. dlužníci) či z důvodu majetkového vypořádání (př. rozvody manželství, dědictví apod.).

3.Právo užívat byt nebo nebytový prostor zanikne též, jsou-li dlouhodobě bez vážného důvodu neužívány, opuštěny, zdevastovány, vznikne-li nebezpečí poškozování práv nebo majetku ostatních uživatelů družstevních domů. V takovém případě, po předchozím písemném upozornění a následně písemné výpovědi tomuto uživateli a na základě pravomocného rozhodnutí místně příslušného soudu, rozhodne družstvo o obsazení bytu nebo nebytového prostoru novým uživatelem.

4.Uživatel, který nebude dlouhodobě užívat svůj byt nebo nebytový prostor, například z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, oznámí v předstihu tuto skutečnost družstvu s uvedením aktuálního kontaktu např. telefonního čísla (pokud je to možné), a to z důvodu informování uživatele o nepředvídatelných skutečnostech souvisejících s havárií jim užívaném bytě nebo nebytovém prostoru apod. Z výše uvedených důvodů může uvést kdo bude disponovat klíči z výše uvedených důvodů případné havárie.

5.Po zániku práva k užívání bytu nebo nebytového prostoru je dosavadní uživatel povinen odevzdat užívané prostory družstvu ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k normálnímu opotřebení, pokud se s družstvem (jako pronajimatelem) nedohodne jinak.

6.O vrácení a převzetí bytu nebo nebytového prostoru sepíše družstvo zápis, v němž uvede stav bytu, jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit uživatel bytu nebo nebytového prostoru, stanoví družstvo zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění.

 

ČÁST III.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Čl. 6

Užívání společných prostor a zařízení

1.Společné prostory a zařízení, jimiž se rozumějí všechny prostory a zařízení, které nejsou na základě platné smlouvy oprávněně užívány jedním nebo více uživateli, se užívají jen k účelům, ke kterým byly určeny.

2.Není dovoleno bez souhlasu družstva využívat jednotlivými nájemci části společných prostor (části suterénních prostorů a technického podlaží apod.) pouze pro jejich individuální potřebu a na úkor ostatních nájemníků.

3.Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se musí udržovat volné a průchodné. Umísťování předmětů nepatřících k vybavení domů není ve společných prostorách povoleno.

4.Vstup do společných suterénních prostor domů je povolen jen uživatelům družstevních domů případně pracovníkům těch organizací, které provádějí práce ve prospěch družstva.

5.Jestliže vzniklo znečištění provozem hospodářské nebo jiné organizace, musí být odstraněno organizací, která znečištění zavinila, nebo objednatelem.

6.Jakékoliv provádění výrobní činnosti je v družstevních domech zakázáno.

7.Ve společných prostorách domů jsou umístěny prostředky protipožární ochrany. Jakékoliv jejich úmyslné poškození je trestné. V případě použití hasícího přístroje musí uživatel bytu nebo nebytového prostoru neprodleně informovat družstvo.

8.Ve společných prostorách domu a ve výtahu je zakázáno kouřit.

9.Větrání bytů a nebytových prostorů (např. prádelna) do vnitřních společných prostorů domů je zakázáno.

Čl. 7

Zajištění pořádku a čistoty

1.Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorech domů, a to zejména pravidelné mytí a stírání schodiště a chodeb, čištění oken, zábradlí na schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.

2.Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Nádoby na domovní odpadky musí být umístěny na místě určeném a obvyklém, kde nezpůsobí hygienické a estetické závady a odkud je lze bez zvláštních potíží a časových ztrát vyvážet ke sběrným vozům. Stálé stanoviště určené družstvem nesmí být měněno. Nádoby na domovní odpad musí být plněny tak, aby po naplnění bylo možno víko nádoby uzavřít.

3.Není dovoleno do nádob na odpadky sypat suť (např. při rekonstrukci bytu nebo nebytového prostoru) a suroviny určené pro sběr. Předměty, které není dovoleno umísťovat do nádob na odpadky, musí odstranit uživatel na svůj náklad.

4.Čištění věcí na chodbách nebo v jiných částech společných prostorů není dovoleno.

5.Není dovoleno klepat, kartáčovat přikrývky, koberce apod. mimo vyhrazená místa, zejména pak na lodžiích a z oken.

6.Vyhazování předmětů z oken nebo lodžií je zakázáno.

7.Stromy a okrasné křoviny na pozemcích družstva mohou být odstraněny pouze se souhlasem družstva a po souhlasu odboru životního prostředí úřadu místního zastupitelstva.

Čl. 8

Předávání informací a informační zařízení v domech

1.Uživatelé bytů jsou povinni označit svůj byt, příp. zvonek u bytu jmenovkou se svým jménem, příp. jménem podnájemníka.

2.Jmenovky na domovní schránky a zvonky u vchodu do domů vyrábí a umísťuje družstvo z důvodu jejich jednotného vzhledu. Obsah jmenovky si určuje uživatel bytu s ohledem na místní zvyklosti, vzhled a obsah ostatních jmenovek.

3.Byty a jednotlivá podlaží musí být opatřeny orientačními pořadovými čísly. Ve vstupním prostoru domů může být umístěna orientační tabule s označením jednotlivých bytů a jmen jejich uživatelů.

4.Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (firemní či reklamní štít apod.) mohou být umístěny na domech nebo uvnitř domů jen se souhlasem družstva. Je-li k tomu třeba podle zvláštních předpisů povolení kompetentního orgánu, musí být předem vyžádáno a před vlastní montáží (realizací) předloženo družstvu.

5.Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je dosavadní uživatel a uvede vše do původního stavu na své náklady.

6.Všechna důležitá sdělení pro uživatele budou umísťována do prosklených skříněk (informačních tabulí) družstva instalovaných ve vstupní chodbě každého domu (vchodu).

7.V případě vzniku havárie je uživatel popřípadě ohlašující osoba povinna neprodleně o této události informovat také představenstvo družstva.

Čl. 9

Hlavní uzávěry v domech

1.K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům, uzávěrům (ventilům) stoupacích vedení ÚT, TUV a jiným podobným zařízením, pokud nejsou umístěny ve společných prostorách, musí být zajištěn vždy volný přístup. Družstvo je povinno zabezpečit jednoznačné označení těchto uzávěrů.

2.Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu apod. musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno.

Čl. 10

Klíče a jejich užívání

1.Každý uživatel při předání bytu nebo nebytového prostoru má vůči družstvu právo na dva klíče od hlavních vstupních dveří do domu, dveří do bytu a od poštovní schránky, případě od výtahu. Klíče od vstupních dveří do domů je možné přidělat se souhlasem družstva a na vlastní náklady. Počet klíčů od vstupních dveří do domů bude evidován v pasportu (evidenčním listu) bytu nájemníka bytu nebo nebytového prostoru.

2.Případnou ztrátu klíče od vstupních dveří do domu je uživatel povinen neprodleně nahlásit družstvu.

3.Každý, kdo má domovní klíč, je povinen v době, kdy má být dům uzamčen, za sebou zavřít a zamknout.

4.Klíče od uzamykatelných společných prostor, od místností, kde jsou hlavní uzávěry vodovodu, plynovodu, od stoupaček ústředního topení a od strojovny výtahu, jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů, bude uvedeno na informační tabuli.

5.Po zániku práva užívání bytu nebo nebytového prostoru je uživatel povinen odevzdat družstvu všechny klíče, které má k zámkům v domě a bytě bez náhrady.

Čl. 11

Otevírání a zavírání domů

1.Družstevní domy (vchody) budou trvale uzavírány. Musí však být zabezpečena taková technická a organizační opatření, aby nebylo bráněno např. donášce pošty, novin nebo vstupu zaměstnancům státních orgánů z důvodu výkonu jejich povinností.

Čl. 12

Osvětlení domu

1.Družstvo zajistí osvětlení společných prostor včetně schodišť, chodeb a vchodů domů s přihlédnutím k obecně platným normám vydaných pro osvětlování domů tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se /zdržujících se v domě.

2.Družstvo zajistí nouzové osvětlení pro případ poruchy osvětlení.

Čl. 13

Praní a mandlování prádla, používání sušáren

1.Společné sušárny, prádelny a mandlovny používají uživatelé výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny. Není zde dovoleno uskladňovat předměty, či jiné věci uživatelů bez souhlasu představenstva.

2.Se zařízením prádelny a mandlovny je nutno zacházet s největší šetrností a jednotlivá zařízení používat dle návodů. Veškeré poruchy ihned hlásit určenému členu družstva.

3.Při praní je nutno větrat, aby zařízení prádelny, stropy a stěny nebyly zbytečně poškozovány párou. Odtok vody se nesmí urychlovat vyjmutím ochranné mřížky a nádobky z prádelní výpustě. Větrání do vnitřních prostorů domu je nepřípustné.

4.Po ukončení prací uživatel řádně vyčistí používané místnosti a klíče odevzdá určenému členu družstva, který je povinen zkontrolovat stav zařízení a pořádek v odevzdávaných místnostech. Po ukončení prací nesmí zůstávat větrací okénka otevřena.

5.Za používání prádelny a mandlovny platí uživatel družstvem stanovený poplatek.

Čl. 14

Používání sklepu

1.Sklep (sklepní kóje) je nebytový prostor, který náleží k nájmu bytu a je uživateli přidělen. Zpravidla se označuje shodným číslem jako byt.

2.Jsou-li suterénní nebo jiné prostory družstevních domů, kde se sklepní kóje uživatelů nacházejí, odděleny od ostatních společných prostor samostatnými dveřmi, musí být každému uživateli předán klíč od těchto dveří, aby měl ke zde umístěným sklepním kójím nerušený přístup.

3.Pro používání sklepních kójí platí obecně závazné, právní, bezpečností a požární předpisy, zákaz skladování hořlavin všech tříd, plynových a tlakových láhví, pohonných hmot, toxických látek, motorových olejů a motocyklů.

4.Kouření a užívání otevřeného ohně je ve suterénních prostorech zakázáno.

5.Větrací okna nesmí zůstávat otevřena.

6.V případě, že jsou sklepní kóje znečištěny, nebo jsou v nich uskladněny předměty vyjmenované v odst. 3, budou po předchozím písemném upozornění nájemníka, odstraněny na jeho náklady.

Čl. 15

Držení domácích zvířat

1.Chovat nebo držet domácí zvířata (psy, kočky, apod.) je dovoleno pouze tehdy, pokud je o ně řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné provozní závady a neohrožují-li čistotu nebo bezpečnost ostatních uživatelů a klid v domě. Chovatel je povinen přihlásit zvířata podléhající přihlašovací povinnosti k evidenci do 15-ti dnů od nabytí na příslušném odboru Městské části Praha 11.

2.V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a klidného občanského soužití je chovatel povinen zejména:

a)opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku ve společných prostorách domu a jeho okolí,

b)dbát, aby domácí zvířata jinak neznečišťovala společné prostory, jakož i venkovní okolí domu. Dojde-li ke znečištění, je chovatel povinen znečištění odstranit,

c)zamezit volnému pobíhání zvířat,

d)důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů, pečovat o to aby držení domácích zvířat nedávalo podnět k rušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

e)zajistit dobrý zdravotní stav zvířete.

3.Je zakázáno přechovávat a krmit drobné zvířectvo ve společných prostorách domu i jeho okolí a vyhazovat krmení pro tato zvířata ven z oken.

Čl. 16

Klid v domě

1.Uživatelé jsou povinni učinit taková vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby, které s nimi bydlí, případně jsou na návštěvě, neobtěžovali sousedy hlukem.

2.Opravy v bytě způsobující nadměrný hluk je možno provádět v pracovních dnech v době od 7:00 hodin do 19:00 hodin a ve dnech pracovního volna a klidu v době od 8:00 do 18:00, s výjimkou havarijních situací.

3.Pokud je uživatel nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem družstvu i ostatním uživatelům, a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji přizpůsobit požadavkům ostatních uživatelů, příp. družstva.

4.Běžné opravy v bytě je možno provádět v době od 08:00 hodin do 19:00 hodin, s výjimkou havarijních situací.

5.Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu, to je od 22:00 do 6:00 hodin, bylo zabráněno jakémukoliv hluku.

6.Uživatelé jsou rovněž povinni zajistit odrušení svých elektrospotřebičů a přístrojů, pokud jejich činnost působí závady v příjmu rozhlasových a televizních přijímačů.

 

ČÁST IV.

SPOLEČNÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 18

Ustanovení tohoto Domovního řádu platí pro uživatele bytů a nebytových prostor dnem schválení Členskou schůzí.

Čl. 19

Zaviněné porušení povinností stanovených tímto DŘ, pokud se tímto ztěžuje plnění úkolů družstevních orgánů, ruší veřejný pořádek, soužití obyvatelů, posuzuje se jako přestupek ve smyslu zák. číslo 200/1990 Sb. v platném znění.

Čl. 20

Domovní řád může být podle potřeby doplňován formou dodatků, které musí být projednány a schváleny Členskou schůzí. Dodatek je nedílnou součástí Domovního řádu a tvoří s ním nedělitelný celek. Tento Domovní řád nabývá účinnosti dnem 22. 6. 2004.

 
© bdkveten.strankybd.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma